Avís legal

El present Avís Legal regula l'accés, navegació i ús de la pàgina web www.wakatobi.eco (en endavant, el "Lloc Web").
1.- Dret de la informació
Wakatobi CIRCULAR THINKING, S.L., (en endavant, "Wakatobi"), amb N.I.F. B-67609222 i domicili social al carrer Pujades, 112 Barcelona, ​​inscrita al Registre Mercantil de Barcelona a el tom 47.315, foli 25, Full 548.275, Inscripció 1. L'usuari (en endavant, "l'Usuari") pot posar-se en contacte amb Wakatobi a través de la següent adreça de correu electrònic: admin@wakatobi.eco.
2.- Usuaris
L'accés i / o o ús a la Web li atribueix la condició d'Usuari, i accepta, des d'aquest accés i / o ús, el present Avís Legal.
3.- Ús de la Plataforma
L'Usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del Lloc Web. El lloc web pot proporcionar accés a multitud de textos, gràfics, dibuixos, dissenys, fotografies, continguts multimèdia, i informacions (en endavant, "Continguts") pertanyents a Wakatobi o a tercers als quals l'Usuari pot tenir accés. L'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis oferts a través del Lloc Web i amb caràcter enunciatiu, però no limitador, a no emprar-los per:Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic.Provocar danys en els sistemes físics i lògics del Lloc Web de Wakatobi, dels seus proveïdors o de terceres persones.Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.Intentar accedir, utilitzar i / o manipular les dades de Wakatobi, tercers proveïdors i altres usuaris.Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés de el públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l'autorització de Wakatobi.Suprimir, amagar o manipular els Continguts subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives d'aquests drets de Wakatobi o de tercers incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que puguin inserir-se en els continguts. Wakatobi adverteix que els materials continguts en aquesta pàgina web han estat inclosos a títol informatiu, per la qual cosa resulten insuficients per prendre decisions o assumir posicions en un cas concret. L'Usuari ha de tenir en compte que els materials continguts en aquesta pàgina web podrien no reflectir l'estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia. Wakatobi tindrà dret a investigar i denunciar qualsevol de les conductes esmentades d'acord amb la Llei, així com a col·laborar amb les autoritats en la investigació d'aquestes actuacions.
4.- Propietat Intel·lectual i Industrial
Tots els drets de propietat intel·lectual del Contingut del Lloc Web i el seu disseny gràfic són propietat exclusiva de Wakatobi, o bé d'un tercer que ha autoritzat la utilització dels mateixos, de manera que és a Wakatobi a qui li correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació d'aquests. Per això i en virtut del que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'Abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, així com en la Llei 17/2001, de 7 de desembre , de marques i la legislació complementària en matèria de propietat intel·lectual i industrial, queda prohibida la reproducció, transmissió, adaptació, traducció, distribució, comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, o qualsevol altra explotació i / o modificació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa de Wakatobi, de qualsevol contingut inclòs en el Lloc Web. Wakatobi no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web, els Serveis o els Continguts d'aquest. Es permet la reproducció i emmagatzematge temporal dels continguts del Lloc Web en tant això sigui estrictament necessari per a l'ús i visualització del Lloc Web des d'un ordinador personal. La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als Continguts aportats pels usuaris és responsabilitat exclusiva dels mateixos, de manera que l'Usuari mantindrà indemne a Wakatobi de qualsevol reclamació de tercers derivada de la utilització il·lícita de Continguts en el Lloc Web .
5.- Responsabilitat i Garanties
Wakatobi declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins les seves possibilitats i l'estat de la tecnologia, permetin el correcte funcionament de la seva pàgina web, així com l'absència de virus i components nocius. No obstant això, Wakatobi no pot fer-se responsable de:La continuïtat i disponibilitat dels continguts i serveis.L'absència d'errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer.L'absència de virus i / o altres components nocius.Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de Wakatobi. Wakatobi podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l'accessibilitat a la Web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant, sempre que les circumstàncies ho permetin, Wakatobi comunicarà a l'Usuari, amb antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels Serveis. Wakatobi no es responsabilitza l'ús que els Usuaris puguin fer dels Continguts inclosos en el Lloc Web. Wakatobi no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços a altres pàgines web que es trobin en el Lloc Web, podent dirigir a l'Usuari a altres llocs web sobre els quals Wakatobi no té cap tipus de control, de manera que la inclusió de vincles amb altres llocs web no implica l'aprovació dels seus continguts per part de Wakatobi ni l'existència de cap tipus d'associació entre Wakatobi i els seus titulars. Per això l'Usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat a l'Contingut i en les condicions d'ús que regeixin en els mateixos.
6.- Durada i modificació
El present Avís Legal estarà vigent amb caràcter indefinit, podent Wakatobi efectuar canvis sobre les condicions especificades en el mateix, i que entraran en vigor des del moment de la publicació. Wakatobi podrà suprimir, afegir o canviar tant els Continguts com els Serveis que presta, així com també la forma en què els mateixos apareguin localitzats o presentats. S'entenen com a vigents, les condicions que estiguin publicades en el moment en què l'Usuari accedeixi a la Web de Wakatobi. L'accés i / o l'ús del Lloc Web s'entendrà com una acceptació per part de l'Usuari de el present Avís Legal i les seves condicions i, si escau, els canvis efectuats en les mateixes.

Contacte

Escriu-nos. Ens encantarà acompanyar-te en aquest camí cap a la sostenibilitat

    On estem?

    Carrer del Dr. Trueta, 113

    08005, Barcelona

    935 85 12 06